Consultation

Hong Lim Choi

Bác sĩ thẩm mỹ mắt
Dr. Hong Lim Choi

Procedures

Tiểu sử

DrHong Lim Choi is a board-certified plastic surgeon specializing in eyes. He is a conference director for Eye plastery Steering research institute of the Korea Society of Plastic and Reconstructive Surgeons.

Dr. Choi has been invited to lecture and attend many conferences and symposiums both domestically and internationally. He has also been a senior executive at the 13th Japan-Korea Congress of Plastic and Reconstructive Surgery and at Session 3 of the Association for research on eye surgery in the Korea Society of Plastic and Reconstructive Surgeons.

Dr. Choi has also contributed to many domestic and international research papers and journal s of plastic surgery.

Contact us for more information about our surgeons’ procedures and book your consultation today.

Hoạt động nghiên cứu

Viết nhiều báo khoa học trong và ngoài nước
Giám đốc học thuật Hội nghiên cứu thẩm mỹ mắt Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc
Phương pháp phẫu thuật mắt dưới tạo hình bọng mắt cười (Pretarsal Augmented Lower Blepharoplasty) được Kênh PRS thuộc báo phẫu thuật thẩm mỹ Mỹ chọn đăng

Chuyên đề báo cáo

2016.07.03
Invited to give lecture at The 12th symposium of Association for research on eye surgery in The Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
Septal fat management and pretarsal roll making in lower blepharoplasty
2016.07.03
A senior executive of Session 3. Blepharoptosis correction at Association for research on eye surgery in The Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

See all presentations and lectures

14.06.2003
Thuyết trình phẫu thuật bọng mắt em bé tại hội thảo Severance Trường đại học Y Yonsei
15.06.2003
Trực tuyến phẫu thuật bọng mắt em bé tại Hội thảo Severance Trường đại học Y Yonsei
11.10.2005
Thuyết trình thẩm mỹ mắt theo lời mời của Báo kinh tế Hàn Quốc
14.06.2003
Thuyết trình phẫu thuật bọng mắt em bé tại hội thảo Severance Trường đại học Y Yonsei
15.06.2003
Trực tuyến phẫu thuật bọng mắt em bé tại Hội thảo Severance Trường đại học Y Yonsei
11.10.2005
Thuyết trình thẩm mỹ mắt theo lời mời của Báo kinh tế Hàn Quốc
10.06.2007
Thuyết trình thẩm mỹ mí dưới tại Hội thảo Bệnh viện Heondae Asan
20.10.2007
Thuyết trình thẩm mỹ mí dưới tại Hội thảo Severance Trường đại học Y Yonsei
24.10.2007
Trực tuyến phẫu thuật thẩm mỹ mí dưới tại Hội thảo Severance Trường đại học Y Yonsei
06.11.2008
Thuyết trình với đối tượng là chuyên gia phẫu thuật tạo hình về góc mắt ngoài – Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
13.06.2009
Thuyết trình góc mắt ngoài tại Hội thảo Severance Trường đại học Y Yonsei
14.06.2009
Trực tuyến phẫu thuật góc mắt ngoài tại Hội thảo Severance Trường đại học Y Yonsei
04.07.2010
Phát biểu về thẩm mỹ mí dưới(giữ bọng mắt em bé, tạo bọng mắt em bé)(Pretarsal augmentation in lower lid) Tại Hội thảo Hội nghiên cứu thẩm mỹ mắt Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc.
10.10.2010
Thuyết trình và trực tuyến phẫu thuật thẩm mỹ mí dưới tại Hội thảo phẫu thuật thẩm mỹ Busan Hàn Quốc.
07.11.2010
Thuyết trình nội dung liên quan về tại Đại hội học thuật mùa thu của Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc.
11.06.2011
Thuyết trình và trực tuyến góc mắt ngoài tại Hội thảo phẫu thẩm mỹ hình Catholic
18.06.2011
Tại Hội thảo Severance Trường đại học Yonsei
13.11.2011
Thuyết trình về tại Đại hội học thuật Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc.
15.04.2012
Thuyết trình Lower Blepharoplasty – Video Session
23.05.2012
Thuyết trình theo lời mời của Hiệp hội y khoa phía nam Trung Quốc/phẫu
23.06.2012
Thuyết trình tại Hội thảo phẫu thuật thẩm mỹ Severance Trường đại học Yonsei
01.07.2012
Tham gia chỉnh hình mắt tại hội thảo Hội nghiên cứu phẩu thuật mắt Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc.
26.01.2013
Thuyết trình tại hội thảo Hanyang
28.04.2013
Thuyết giảng tại Đại hội học thuật quốc tế Hội y bác si phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc lần/chỉnh
16.05.2014
Thuyết trình Extended lower blepharoplasty với chủ đề thẩm mỹ mí trên tại Đại hội học thuật quốc tế Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn – Nhật lần thứ 12 được tổ chức tại trung tâm Convensia Songdo Incheon
20.09.2014
AThuyết trình và trực tuyết phẫu thuật theo lời mời của Hội y bác sĩ phẩu thuật tạo hình Busan.
2015.08.30
Invited to give lecture to Taiwan Society of Cosmetic Surgery in Taipei Blepharoplasty Symposium
2015.11.13-15
Live Surgery on Extended lower blepharoplasty at PRS Korea (Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery)
2016.03.12-13
Invited to give Lecture at Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
Secondary Lower Blepharoplasty
2016.05.15-17
A senior executive of Rhytidoplasty session and invited to give lecture at The 13th Japan-Korea Congress of Plastic and Reconstructive Surgery
Secondary double eyelid surgery