Consultation

Ông bố bá đạo

Sau này có con, con mà đòi mình cũng áp dụng như thế này 
=))))